Zielone poręczenie

 Poręczenie przedsięwzięć proekologicznych udzielanych ze środków własnych.

Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

 

 1. Opis Instrumentu Finansowego

Wsparcie w formie Zielonego Poręczenia udzielane jest przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jako zabezpieczenia spłaty zobowiązań mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa pomorskiego („Odbiorców wsparcia”) z tytułu udzielonych im przez Instytucje Finansowe Kredytów odnawialnych lub nieodnawialnych, przeznaczonych na cele obrotowe lub inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć proekologicznych.

 1. Podstawowe parametry Jednostkowych Poręczeń
 1. Maksymalna kwota jednostkowego Zielonego Poręczenia wynosi 1.300.000,00 PLN.
 2. Wielkość jednostkowego Zielonego Poręczenia stanowi maksymalnie do 80% kwoty kapitału Kredytu wypłaconego Odbiorcy Wsparcia, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań związanych z otrzymanym Kredytem.
 3. Zielone Poręczenie jest terminowe i może zostać udzielone na okres nie dłuższy niż okres 96 m-cy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie poręczenia, jednak nie dłużej niż okres, na który udzielono Kredytu/pożyczki.
 • Obligatoryjne zasady dotyczące udzielania Jednostkowego Poręczenia

Zielone Poręczenie udzielane jest:

 1. na podstawie dokumentów aplikacyjnych złożonych przez Odbiorcę Wsparcia, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Funduszu.
 2. po przeprowadzeniu analizy ryzyka i ustanowieniu zabezpieczeń zgodnych z polityką zabezpieczeń stosowaną przez Fundusz,
 3. przy czym podstawowym zabezpieczeniem pobranym od Odbiorcy Wsparcia jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • udzielane jest na rzecz Instytucji Finansowych, z którymi Fundusz posiada zawarte umowy o współpracy.
 1. Przeznaczenie finansowania

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia proekologiczne Odbiorców Wsparcia realizowane na terenie województwa pomorskiego:

Cel 1     Poprawa czystości powietrza poprzez ograniczenie emisji spalin

Cel 2     Poprawa czystości wody i ograniczanie strat wody

Cel 3     Ograniczenie wprowadzania do środowiska nieczystości

Cel 4     Odnawialne źródła energii

Cel 5     Poprawa energetycznych parametrów budynków

Wyżej wymienione cele realizowane są m.in. poprzez:

 • zakup, montaż i podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, węzłem cieplnym i budowę (modernizację) wewnętrznej instalacji ciepłowniczej,
 • zakup i montaż pomp ciepła,
 • zakup, wykonanie i montaż (wymianę) starych kotłów na nowe: gazowe, olejowe, elektryczne, w przypadku kotłów opalanych biomasą lub węglem wyłącznie jeśli spełniają kryterium emisji dwutlenku węgla do środowiska, w tym demontaż starego kotła,
 • wykonanie przyłącza gazowego (kotłownia gazowa, przyłącze gazowe, kocioł gazowy, dokumentacja projektowa),
 • zakup i montaż wewnętrznej instalacji c.o. (centralnego ogrzewania) i c.w.u. (ciepłej wody użytkowej) w tym kolektorów słonecznych,
 • zakup i montaż instalacji odzysku ciepła, rekuperatorów (elektrycznych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła),
 • zakup i montaż materiałów budowlanych do ocieplenia budynków zewnątrz i wewnątrz,
 • zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
 • zakup i montaż modułów instalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż magazynów energii (kondensatorów, akumulatorów),
 • zakup i montaż stacji ładowania,
 • zakup i montaż oczyszczalni ścieków,
 • przeciwdziałanie służące ograniczeniu strat wody, klęskom powodzi poprzez budowę zbiorników retencyjnych,
 • wdrażanie audytu energetycznego budynków w celu zwiększenia efektywności energetycznej,
 • zwiększenie odzyskiwania odpadów poprzez zakup i montaż urządzeń do selekcji odpadów (powtórnego wykorzystania, śmieci elektronarzędzia, zagospodarowywania odpadów niebezpiecznych aby nie trafiały na wysypiska) ,
 • zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania i magazynowania wody deszczowej (zbiorniki na deszczówkę),
 • budowa instalacji do retencjonowania wody (stawy, oczka wodne, studzienki chłonne, ogródki deszczowe),
 • budowę własnych ujęć wody tj. studnie głębinowe, studnie abisyńskie, zmianę powierzchni przepuszczalnych na nieprzepuszczalne np. eko-kraty i powierzchnie zadarnione,
 • zakup roweru elektrycznego lub hulajnogi elektrycznej,
 • zakup pojazdu z napędem elektrycznym lub hybrydowym,
 • zakup, montaż, budowę lub instalację OZE (odnawialnych źródeł energii),
 • zakup i montaż innych materiałów i urządzeń powszechnie uznawanych za rozwiązania i inwestycje ekologiczne,
 • inne przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i transformacją energetyczną zaakceptowane przez zarząd.
 1. Wykluczenia z finansowania

 

 1. Jednostkowe Zielone Poręczenie nie może stanowić zabezpieczenia:
 • kredytów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • finansowanie w całości lub w części wydatków planowanych do zrefundowania lub uprzednio pokrytych ze środków publicznych,
 • kredytów wypłaconych przed dniem udzielenia poręczenia;
 • leasingu zwrotnego,
 • leasingu, w ramach którego Instytucja Finansowa nie zobowiązała się do przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na Odbiorcę wsparcia najpóźniej w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu,
 • leasingu, w ramach którego przedmiot leasingu został wydany Odbiorcy wsparcia przed dniem udzielenia Jednostkowego Poręczenia.
 1. Ostateczni Odbiorcy

 

 1. Przedsiębiorstwa ubiegające się o Zielone Poręczenie muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 • są osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego,
 • są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców oraz załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014, str. 1),
 • mają siedzibę, oddział lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego,
 • nie znajdują się w trudnej sytuacji (nie są „przedsiębiorstwami w trudniej sytuacji” ani przedsiębiorstwami zagrożonymi) w rozumieniu przepisów Komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. U. UE 2014/C 249/01 z dnia 31.07.2014),
 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji.
 • Zasady odpłatności za udzielenie Jednostkowych ZIELONYCH Poręczeń

 

Zielone Poręczenie udzielane jest przez Fundusz na warunkach rynkowych zgodnie z TOiP