Poręczenie REPO (Nabór wniosków zakończony)

PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM POMORSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O.

Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

Wsparcie z Instrumentu Finansowego PORĘCZENIE Z REPORĘCZENIEM POMORSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O. w formie Jednostkowych Poręczeń udzielanych przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jako zabezpieczenia spłaty zobowiązań mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa pomorskiego z tytułu udzielonych im przez Instytucje Finansowe Kredytów odnawialnych lub nieodnawialnych, przeznaczonych na cele obrotowe, inwestycyjne lub obrotowo-inwestycyjne, związane z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie województwa pomorskiego.

Podstawowe parametry Jednostkowych Poręczeń

• Wartość Jednostkowego Poręczenia wynosi do 1 mln zł.
• Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać więcej niż jedno Jednostkowe Poręczenie, przy czym łączna wartość Jednostkowych Poręczeń nie może być wyższa niż 1 mln zł.
• Możliwość otrzymania Poręczenia bez ponoszenia kosztów prowizji, w przypadku Odbiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.
Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 80% kwoty kapitału Kredytu, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem.
• Jednostkowe Poręczenie jest terminowe i obejmuje okres, na który udzielono Kredytu wydłużony o 3 miesiące, przy czym maksymalny okres trwania Jednostkowego Poręczenia nie może być dłuższy niż 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielanie Poręczenia.
• Wartość Jednostkowego Poręczenia maleje w czasie wraz ze spłatą kapitału Kredytu zabezpieczonego Jednostkowym Poręczeniem i w żadnym momencie trwania Jednostkowego Poręczenia jego wartość w stosunku do kwoty kapitału Kredytu pozostałej do spłaty, nie przekracza Stopy Jednostkowego Poręczenia.

Tabela opłat i prowizji Produkt Poręczenie z Reporęczeniem PFR

Opłaty i prowizje* **

Wysokość

Opłata za rozpatrzenie wniosku

   0 zł

Prowizja za udzielenie poręczenia na okres do 12 miesięcy

   Od 0.3% do 0.42%

Prowizja za udzielenie poręczenia na okres ponad 12 miesięcy do 24 miesięcy

   Od 0.46 % do 0.64%

*Wartość prowizji pobranej od klienta uzależniona jest dodatkowo od rodzaju innych zabezpieczeń niż poręczenie Funduszu przyjętych przez instytucję finansującą, rodzaju kredytu oraz oceny finansowej klienta. Ostateczną decyzję w sprawie wysokości prowizji podejmuję Zarząd Funduszu.

**  jeśli sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji Ostatecznego Odbiorcy, a zabezpieczony kapitał obrotowy wpłynie na przywrócenie lub znaczącą poprawę płynności firmy a za taką stratę uważa się spadek obrotów o 15% licząc od 01 stycznia 2020 do dnia złożenia wniosku w odniesieniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego (cały okres) opłata nie jest pobierana