Poręczenie 2020+ (Nabór wniosków zakończony)

Instrument finansowy „Poręczenie” skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.

Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+

Wsparcie z Instrumentu Finansowego „Poręczenie” przyznawane jest w formie Jednostkowych Poręczeń, udzielanych przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. we własnym imieniu i na własną rzecz, w celu zwiększenia dostępu Ostatecznych Odbiorców do źródeł finansowania realizowanych przez nich Inwestycji. Instrument finansowy „Poręczenie” skierowany jest przede wszystkim do mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.

Podstawowe parametry Jednostkowych Poręczeń

 • Wartość Jednostkowego Poręczenia wynosi do 1 mln zł.
 • Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać jedno Jednostkowe Poręczenie,  wartość Jednostkowego Poręczenia nie może być wyższa niż 1 mln zł.
 • Jednostkowe Poręczenie może zostać wydłużone o okres tzw. wakacji kredytowych, karencji lub innej formy zawieszenia spłaty rat kapitałowych albo rat kapitałowo-odsetkowych przez Instytucję Finansową, jeżeli Instytucja Finansowa podjęła decyzję o zastosowaniu któregokolwiek z tych środków w stosunku do Ostatecznego Odbiorcy w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19.
 • Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 80% kwoty kapitału Kredytu, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem.
 • Jednostkowe Poręczenie jest terminowe i obejmuje okres, na który udzielono Kredytu wydłużony o 3 miesiące, przy czym maksymalny okres trwania Jednostkowego Poręczeniat nie może być dłuższy niż 84 miesiące od dnia zawarcia Umowy o udzielanie Poręczenia.
 • Wartość Jednostkowego Poręczenia maleje w czasie wraz ze spłatą kapitału Kredytu zabezpieczonego Jednostkowym Poręczeniem i w żadnym momencie trwania Jednostkowego Poręczenia jego wartość w stosunku do kwoty kapitału Kredytu pozostałej do spłaty, nie przekracza Stopy Jednostkowego Poręczenia.

Obligatoryjne zasady dotyczące udzielania oraz udokumentowania Jednostkowego Poręczenia

 • Jednostkowe Poręczenie musi skutkować poprawą warunków na jakich Ostateczny Odbiorca otrzymuje Kredyt w stosunku do warunków na jakich by ten Kredyt otrzymał bez Jednostkowego Poręczenia lub w ogóle stanowić warunek udzielenia Kredytu. Poprawa warunków otrzymanego Kredytu musi dotyczyć:
  a) niższego oprocentowania Kredytu, lub
  b) niższego poziomu zabezpieczeń, lub
  c) wyższej kwoty Kredytu skutkującej wyższym udziałem tego Kredytu w finansowaniu Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy,
 • Wymagane jest potwierdzenie prawidłowości udzielenia każdego Jednostkowego Poręczenia, w tym potwierdzenie wykorzystania środków Kredytu zgodnie z celem określonym w Umowie oraz Umowie o udzielenie Poręczenia,
 • Dokonywanie płatności  związanych z wykorzystaniem środków poręczonego Kredytu powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych
  ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji)

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe Ostatecznych Odbiorców, realizowane na terenie województwa pomorskiego:

Cel 1 Poprawa potencjału konkurencyjnego;
Cel 2 Poprawa zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi;
Cel 3 Zwiększenie produktywności;
Cel 4 Przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19.

Ww. cele realizowane są m.in. poprzez:

   1) wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;

   2) unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa;

   3) modernizację środków produkcji;

   4) adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;

   5) wyposażenie nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy;

   6) wykorzystanie 100% kapitału obrotowego na sfinansowanie kosztów bieżących pdziałalności gospodraczej, której sytuacja pogorszyła się w związku z epidemią COVID-19.

Wykluczenia z finansowania

 1. Jednostkowe Poręczenie nie może stanowić zabezpieczenia:
  1) Kredytów udzielanych ze środków publicznych;
  2) Kredytów wypłaconych przed dniem udzielenia Jednostkowego Poręczenia;
  3) leasingu zwrotnego;
  4) leasingu, w ramach którego Instytucja Finansowa nie zobowiązała się do przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na Ostatecznego Odbiorcę najpóźniej w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy leasingu;
  5) leasingu, w ramach którego przedmiot leasingu został wydany Ostatecznemu Odbiorcy przed dniem udzielenia Jednostkowego Poręczenia.
 2. Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem nie mogą być przeznaczone na:
  1) finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
  2) prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
  3) refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji o udzieleniu Kredytu przez Instytucję Finansową zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
  4) refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
  5) spłatę zobowiązań publiczno – prawnych;
  6) finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celami Inwestycji, określonymi w części III powyżej;
  7) finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
  8) finansowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
  9) finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie     Europejskiego Funduszu Społecznego;
  10) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  11) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
  12) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
  13) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu materiałów wybuchowych, broni i amunicji;
  14) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
  15) finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
  16) finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
  17) finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
  18) finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
  19) inne cele, których finansowanie jest wykluczone na mocy innych właściwych przepisów.

Ograniczenia w finansowaniu

 • Kredyty, objęte Jednostkowym Poręczeniem mogą być przeznaczane na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej Inwestycji do wysokości 10% wartości Kredytu wypłaconego na rzecz Ostatecznego Odbiorcy;
 • Kredyty, objęte Jednostkowym Poręczeniem mogą być przeznaczane na finansowanie kapitału obrotowego Ostatecznego Odbiorcy, pod warunkiem, że takie finansowanie jest niezbędne do osiągnięcia celów Inwestycji wskazanych w pkt IV. oraz jest zgodne z Wytycznymi EGESIF_14_0041-1 z dnia 27 marca 2015 r.

Zasady odpłatności za udzielenie Jednostkowych Poręczeń

 • Jednostkowe Poręczenia udzielane są przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, na zasadach pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późniejszymi zmianami).
 • Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. nie pobiera od Ostatecznego Odbiorcy żadnych opłat związanych z udzieleniem i obsługą Jednostkowego Poręczenia. Powyższe nie dotyczy opłat związanych z czynnościami windykacyjnymi podejmowanymi przez Fundusz.
 • Obliczanie wartości udzielonej pomocy de minimis realizowane jest zgodnie z art. 4 ust. 6 lit. b) albo c) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, o którym mowa w pkt 1. powyżej;

Przedsiębiorstwa ubiegające się o Jednostkowe Poręczenie muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 • Nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1
  z 31.07.2014 r.),
 • Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 • Są mikro albo małym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia 651/2014,
  są osobami fizycznymi, albo osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego,
 • Nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis),
 • Nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji.

W ramach Instrumentu preferowane są Inwestycje w przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej

 Termin realizacji umowy: od 30 września 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku