Klauzula e-mail

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w korespondencji e-mail

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, przekazujemy następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych w korespondencji e-mail prowadzonej z Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem korespondencji elektronicznej jest Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-116), ul. Szara 32-33, tel.: +48 58 320 34 05, e-mail: prfpk@prfpk.pl.

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podane przez Panią/Pana w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji elektronicznej, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia stosownych informacji, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na: obsłudze prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

Jeżeli zwróci się Pani/Pan do nas z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania odpowiedniej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy.

  1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting skrzynek mailowych), prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  1. Prawa osób fizycznych

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  1. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie imię i nazwisko i adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji e-mail. Podanie innych danych w treści korespondencji jest również dobrowolne i zależne od sprawy, z którą zwraca się Pani/Pan do PRFPK Sp. z o.o..

  1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.