+48 58 320 34 05

Zapytania ofertowe

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Zapytanie ofertowe nr 5/2017  (dotyczy: badanie sprawozdania finansowego)

  

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Szara 32-33, 80-116 Gdańsk

NIP: 5832774111, REGON: 192626265, KRS: 0000103127

Kapitał zakładowy: 19 879 000 PLN

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest: badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 1. W zakresie zbadania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok przez biegłego rewidenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości, w tym zobowiązań pozabilansowych Funduszu z tytułu udzielonych poręczeń oraz generowanego z tego tytułu ryzyka jak również sposobu tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową i adekwatnością ich wysokości do poziomu ryzyka oraz wysokości stworzonych odpisów aktualizacyjnych z tytułu wypłaconych poręczeń za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 2.  W zakresie określonym w punkcie „a” na dwa kolejne lata, tj. badanie sprawozdania za rok 2017 i 2018.
 1. W ofercie prosimy o podanie w szczególności następujących danych i informacji:
 1. Cena usługi badania sprawozdania finansowego w zakresie opisanym w pkt 2 ppkt. a i b,
 2. Pisma referencyjne z innych Firm potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu badań sprawozdań finansowych – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 3. Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu uprawniającego do prowadzenia badania sprawozdania finansowego.
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pnowak@prfpk.pl, poczty tradycyjnej lub też dostarczona osobiście na adres: PRFPK Sp. z o.o. ul. Szara 32-33, Gdańsk
 2. Termin składania ofert upływa dnia 5 listopada 2017 roku o godzinie 12:00.
 3. Rada Nadzorcza PRFPK Sp. z o. o. dokona wyboru Biegłego Rewidenta do dnia 30 listopada b.r.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.prfpk.pl

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od procesy wyboru wykonawcy bez konieczności podania przyczyny.
 2. W ofercie należy podać cenę brutto zamówienia (z podatkiem VAT). Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
 3. Podana w ofercie cena jest ceną niezbędną wyłącznie dla potrzeb oceny ofert i przyjęcia wstępnej, szacunkowej wartości umowy/zamówienia.
 4. Warunki, na których będzie zawarta umowa zostaną uszczegółowione przez strony po dokonaniu wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego.
 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wyłoniona w niniejszym trybie będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 6. Wszelkie rozliczenia finansowe związane z zamówieniem będą przeprowadzane w złotych polskich.
 7. Każdy uczestnik składający ofertę ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego.
 8. Dodatkowych informacji udziela Pan Piotr Nowak pod numerem telefonu 58 320 34 05, 607-067-377 oraz adresem email: pnowak@prfpk.pl

 

 

INFORMACJA O WYBORZE FIRMY AUDYTORSKIEJ

W dniu 27.11.2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki za 2017 i 2018 rok.

 

Rada Nadzorcza postanawia wybrać Firmę Consultingowo-Usługową Biegłych Księgowych Sp. z o.o. „Doradztwo” z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Hetmańska 28 jako firmę audytorską do zbadania sprawozdań finansowych Spółki oraz sporządzenia sprawozdań z badań za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013