+48 58 320 34 05

Aktualności

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku w ramach w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego.
To instytucja samorządowa i największy fundusz poręczeniowy na Pomorzu.

Spotkanie dotyczące poręczeń do dotacji udzielanych przez powiatowe urzędy pracy dla osób tworzących lub przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych - Gdańsk 5.01.2016r.

    W dniu 5 stycznia 2016 roku, Prezes PRFPK Sp. z o.o. Pani Irena Wróblak, wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”. Spotkanie dotyczyło kwestii poręczeń do dotacji udzielanych przez powiatowe urzędy pracy dla osób tworzących lub przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych.

Ekonomia społeczna jest czymś, co dopiero zaczyna się wyłaniać na gruncie polskim, to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne.

Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie. Aby je dobrze zrozumieć, warto odnieść się do instytucji stanowiącej „rdzeń” tego środowiska – tzw. przedsiębiorstwa społecznego.

Za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie ze środków pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, zobowiązani są przedłożyć zabezpieczenie zwrotu otrzymanych środków w formie poręczeń. Znaczący odsetek osób zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnych nie jest w stanie pozyskać takowych poręczeń na bazie aktualnej oferty narzędzi finansowych dostępnych na Pomorzu w różnych instytucjach pożyczkowych. Tym samym ulega zahamowaniu wzrost liczby miejsc pracy, które mogłyby być tworzone w formule spółdzielni socjalnych.

Po wspólnych ustaleniach uczestników spotkania, podjęto decyzję o zainicjowaniu działań celem poszukiwania optymalnych rozwiązań na rzecz udrożnienia środków na dofinansowanie nowych miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych, dostępnych w wybranych funduszach, lub utworzenia nowych instrumentów, odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby w obszarze ekonomii społecznej.

W spotkaniu uczestniczyli również: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Dyrektorzy wybranych departamentów Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego, Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz przedstawiciel Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Dokumenty do pobrania

Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013